Meny

Om tilskuddsordningene

Det er ikke alltid enkelt å vite hvilken tilskuddsordning som er riktig å søke på. Er for eksempel et dansearrangement et kulturtiltak eller et sosialt folkehelsetiltak? Vi i fylkeskommunen som mottar søknader fra dere samarbeider for at hver søknad får en riktigst mulig vurdering og behandling. Vi ønsker at dere som søker også tenker igjennom hva som er hovedformålet med tiltaket eller aktiviteten; er det å komme sammen med andre, er det for å lære eller formidle, er det for å være i fysisk aktivitet? Under finner dere informasjon om tilskuddsordningene, som en hjelp til å gjøre riktig valg når dere starter søkeprosessen.

Informasjon som gjelder begge ordningene

Søknadsfrister og saksbehandling:

Første søknadsfrist er 15. januar hvert år. Andre søknadsfrist er 30.juni.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar den endelige fordelingen av tilskuddsmidlene. De første søknadene behandles i hovedutvalgets møte i mars. Andre tildelingsrunde behandles i hovedutvalgets møte i september. Svar på søknad blir sendt ut innen tre uker etter politisk vedtak.

Utbetaling av tilskudd

Dersom man får tildelt midler, er det viktig å være oppmerksom på dette:

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Det overordnede målet for folkehelsearbeidet i Telemark er å utjevne sosial ulikhet i helse. Dette innebærer at tiltaket man søker om støtte til, må ha en klar sosial profil, det vil si; ha en økonomisk lav terskel for å delta, være åpent for alle, legge vekt på tilgjengelighet for alle. Tiltakene det søkes støtte til, må skje i Telemark.

Viktige satsingsområder i folkehelsearbeidet er psykisk helse, trygge oppvekstkår, utjevning av sosiale forskjeller, tilrettelegging for en aktiv alderdom. Tilskuddsordningen skal stimulere til helsefremmende tiltak som skaper livskvalitet, mestring og trivsel for alle grupper i befolkningen. Minst 25 prosent av midlene er spesielt øremerket til folkehelsetiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke:

Søker må være en frivillig organisasjon, og være en regional aktør med aktiviteter eller medlemmer i fortrinnsvis tre kommuner eller flere. Søker må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke søke.

Disse tiltakene blir prioritert:

Tilskuddsordningen omfatter ikke:

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett

Telemark fylkeskommune forvalter midler innen kultur og idrett. Oppnåelse av mål i Strategi for kultur, kulturarv og bibliotek og strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 vil være førende for søknadsbehandlingen.

Tiltakene det søkes støtte til, må skje i Telemark, og vi presiserer at tiltaket må være av regional interesse.

Hvem kan søke:

Midlene er i første rekke rettet mot det frivillige feltet. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke stå som søker. Unntaket er hvis kommunen eller kulturkontoret er koordinator for frivillige organisasjoner. Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme frem av søknaden hva kommunen bidrar med.

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 100 000 kroner.

Disse tiltakene blir prioritert:

Tilskuddsordningen omfatter ikke:

Start søknad

Ved å starte søknadsprosessen gir du samtykke til at vi kan hente kontaktinformasjonen din fra offentlige registre